12-07-2561
Stock Movement : EA บวก 4.8% หลังเซ็น MOU ยักษ์ใหญ่ธุรกิจไฟฟ้าเกาหลี เตรียมลุยพลังงานในอาเซียน  
12-07-2561
เอกสารเผยแพร่ : EA เซ็น MOU ยักษ์ใหญ่ธุรกิจไฟฟ้าเกาหลี เพิ่มศักยภาพการลงทุนพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน  
11-07-2561
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : EA แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท  
10-07-2561
Gossip : บล.ธนชาตคงเป้า EA ที่เดิม 110 บาท/หุ้น  
อ่านทั้งหมด
 
11-05-2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  
11-05-2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
11-05-2561
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บน website ของบริษัทฯ  
11-05-2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
อ่านทั้งหมด

 

 

 
 

เงื่อนไข

  • ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
    บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทฯ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
  • เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์เดินทางเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเกินกว่าจำนวนที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงทำการจับสลาก และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เดินทางไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th
  • บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นๆ ได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ) จะถือว่าสละสิทธิ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเดินทางให้เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย

กำหนดการ

06.30 : ลงทะเบียน
07:00 : รถบัสออกจาก อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก
09:00 - 10:00 : แวะพักรับประทานอาหารเช้าที่ จังหวัดสิงห์บุรี
11:15 : ถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
11:30 - 12:15 : รับฟังการบรรยาย และชมวิดีทัศน์ของบริษัทฯ
12:30 - 14:00 : รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งชมโครงการและผลิตภัณฑ์ของโครงการ E@SE ในราคาพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น
14:00 : นำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
14:30 : เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:00 : ถึงอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยสวัสดิภาพ