กรีนดีเซล & สารเปลี่ยนสถานะ
ธุรกิจไบโอดีเซล
บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (EBI)

ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไบโอดีเซล
ทุนจดทะเบียน (บาท) : 400,100,000
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น) : 40,100,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) : 10
จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) : 40,009,997
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 99.99

จัดตั้ง บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น (“EBI”) ด้วยทุน จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) และผลิตภัณฑ์ พลอยได้

บริษัทฯ ได้นำปาล์มดิบที่ผ่านการวิจัย และพัฒนา เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คือ สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM) ซึ่งดำเนินการ ผลิตโดยผ่านบริษัทย่อย – บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น โดยสาร PCM กำลังได้รับความสนใจในหลายๆ ประเทศที่ต้องการผลักดันเรื่อง การลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานใด้อย่างคุ้มค่าที่สุด PCM จึงเป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตลาดมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเป็นการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มดิบ และช่วยสร้างเสถียรภาพ ราคาปาล์มดิบให้สูงขึ้น

สารเปลี่ยนสถานะ
ผลิตภัณฑ์สารเปลี่ยนสถานะสามารถผลิตได้จากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นแหล่งชีวภาพ (Bio Base) นำไปทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยาใต้อุณหภูมิและความดันสูง ได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็น วัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase change material, PCM) โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ จะมีกำลังการผลิต 130 ตันต่อวัน

สารเปลี่ยนสถานะ (Phase change material, PCM) คือ วัสดุที่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานสูง ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ที่ค่าใดค่าหนึ่ง ด้วยการดูดซับและปลดปล่อยพลังงานความร้อน และเปลี่ยนสถานะสารจากของแข็งเป็นของเหลวและของเหลวเป็นของแข็งได้จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบใช้ประโยชน์ในการรักษาอุณหภูมิ คุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิคงที่ของ PCM นี้ให้ผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท เช่น อาคารและการก่อสร้าง, การขนส่ง, เสื้อผ้า, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องการการรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ

ที่อยู่ของโรงงาน
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 88 ซอยจี 5, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทร : 0-3801-8148 / 0-3801-8158
ธุรกิจอื่นๆในหมวดไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
Biodiesel Business
B100 & กลีเซอรีน
Biodiesel Business