ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า
รองประธานเจ้าหน้าบริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ / รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / Special Assistant to CEO
หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน (สายผลิต) / รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สายวิศวกรรม)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้อำนวยการ จัดซื้อและจัดส่ง : ไบโอดีเซล