คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร


โดยมี นายลอย ชุนพงษ์ทอง เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค