นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมมีความภูมิใจ ที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2560 ซึ่งเติบโตอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากธุรกิจและโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินไปตามกรอบแผนงานที่กำหนด กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อย่างงดงามที่ 11,673.50 ล้านบาท มีกำไรสุทธิที่จำนวน 3,817.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.41 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 60.76 และรายได้จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 38.43 ของรายได้รวม

นอกจากโครงการต่างๆ ที่เป็นไปตามกรอบแผนงานที่กำหนดแล้วนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ Charging Station และ ธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นก้าวใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ และสอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคต

ในด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะสร้างความเจริญร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายเพื่อตอบสนองและส่งเสริมนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของภาครัฐ สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พร้อมกับดำเนินนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

จากผลสำเร็จของปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทความอุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ และด้วยการดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมผมเชื่อมั่นว่าพื้นฐานการทำงานที่แข็งแกร่งเหล่านี้ จะน??ำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องไปในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต