ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมสร้างสีสันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ตามแนวคิด Brain Based Learning (BBL)


 กิจการเพื่อสังคม
E@ SOCIAL ENTERPRISE (E@SE)