ข่าวสาร
&
กิจกรรม

สนับสนุนเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ต้นน้ำ

 • การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 • การปรับปรุงคุณภาพดินจากวัชพืช
 • การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
 • ส่งเสริมการปลูกพืชเพิ่มมูลค่า
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการฟาร์ม

กลางน้ำ

 • สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
 • วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
 • เพื่อลดความเสี่ยงสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปลายน้ำ

 • เชื่อมโยงผู้บริโภคโดยตรง
 • สร้างช่องทางตลาด
 • เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน