การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

การประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน โมบายแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วิธีการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลล่าสุด
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 261 KB PDF
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ล่วงหน้า 207 KB PDF
หากมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่ [email protected]
ข้อมูลย้อนหลัง
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2566 3.7 MB PDF
สามัญประจำปี 2565 1.3 MB PDF
สามัญประจำปี 2564 4.97 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 3.25 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 6.14 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 7.7 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 12.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 6.8 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2566 2.1 MB PDF
สามัญประจำปี 2565 2.2 MB PDF
สามัญประจำปี 2564 2.8 MB PDF
สามัญประจำปี 2563 3.99 KB PDF
สามัญประจำปี 2562 2.54 KB PDF
สามัญประจำปี 2561 3.91 KB PDF
สามัญประจำปี 2560 16.9 KB PDF
สามัญประจำปี 2559 6.85 KB PDF
สามัญประจำปี 2558 4.16 KB PDF
สามัญประจำปี 2557 3.28 KB PDF
สามัญประจำปี 2556 4.4 KB PDF
สามัญประจำปี 2555 - - No data
เอกสารเเนบ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 ฉบับเต็มและเอกสารแนบ 946 KB PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 464 KB PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 2,753 KB PDF
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 321 KB PDF
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 227 KB PDF
เอกสารแนบ 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 302 KB PDF
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้รับมอบฉันทะ 203 KB PDF
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 269 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 284 KB PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 294 KB PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1.2565 450 KB PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 657 KB PDF