โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Power Business

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลำปาง :


รายละเอียดโครงการ

บริษัทที่ดำเนินการ บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เนื้อที่โครงการ ประมาณ 2,354 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 90 MW AC, 128.396 MW DC
สถานะโครงการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
เทคโนโลยีที่ใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cell) โดยมีระบบการปรับหมุนแผงตามทิศทางของแสงอาทิตย์
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี
สิทธิประโยชน์จาก BOI ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และหลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี


โครงการอื่นๆ :