โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ สรุปได้ดังนี้


ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ