คำอธิบาย
และการวิเคราะห์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

คำอธิบายและการวิเคราะห์
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ปี 2556