วิสัยทัศน์ และพันธกิจวิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ
  • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
  • วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยังยืน

ค่านิยม “FIRST”

F = Friend : พันธมิตรที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
I = Integrity : ดำเนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้
R = Resourcefulness : ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
S = Security : สร้างความมั่นคงทางพลังงาน
T = Transparency : โปร่งใสมีธรรมาภิบาล