โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Power Business

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ :


รายละเอียดโครงการ

บริษัทที่ดำเนินการ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อที่โครงการ ประมาณ 1,852 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 90 MW AC, 126.126 MW DC
สถานะโครงการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556
เทคโนโลยีที่ใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cell)
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี
สิทธิประโยชน์จาก BOI ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และหลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี


โครงการอื่นๆ :