นโยบายและแนวทางปฏิบัติการนำหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)ลงสู่การปฏิบัติ

หลักบรรษัทภิบาล หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า CG เพื่อให้เข้าใจตรงกันนั้น เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้ว ก็จะทำมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนมาสู่องค์กร แต่การมีหลักการอย่างเดียวโดยไม่ได้ปฏิบัติ ย่อมเป็นการ “ดี แต่ พูด แต่ไม่ได้ทำ” ผลลัพธ์ที่เพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนมาสู่องค์กร ย่อมไกลจากความเป็นจริง

บทความนี้จะชี้ให้บุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารทุกระดับชั้น และพนักงานทุกคนทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลัก CG ในการทางานในหน้าที่ของตนนั้นควรทำอย่างไรตามหลักการที่ว่าไว้ เพื่อให้บรรลุผลตามความคาดหวังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในสังคมที่บริษัททำธุรกิจอยู่
คู่มือแนวปฎิบัติการนำหลัก CG สู่การปฎิบัติ
ดาวน์โหลด


+