ธุรกิจ
โรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

Renewable Energy Business

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Power Business

กังหันลม เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สกัดพลังงานจลน์ของกระแสลม และเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์