ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ธุรกิจที่บริษัทลงทุน ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP2010) ที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่ ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการลงทุนของบริษัทนี้จะช่วยเพิ่ม ความมั่นคงของบริษัทได้ในระยะยาว

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม