ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
27 มีนาคม 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 และแบบ 56-1 One Report ประจาปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 มีนาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การออกหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)
04 มีนาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การออกหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
23 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
23 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก (แก้ไข)
23 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การออกหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
19 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
22 มกราคม 2567 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 มกราคม 2567 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 มกราคม 2567 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 มกราคม 2567 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
09 มกราคม 2567 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
05 มกราคม 2567 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
03 มกราคม 2567 แจ้งกรรมการถึงแก่กรรม
27 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
21 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
08 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
07 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
06 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
04 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
01 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
10 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
10 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2566 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก
10 พฤศจิกายน 2566 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2567 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
03 พฤศจิกายน 2566 แจ้งการเลิกบริษัทของ บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด และ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
17 ตุลาคม 2566 การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด และบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
29 กันยายน 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
29 กันยายน 2566 รายงานการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
30 สิงหาคม 2566 แจ้งกรรมการลาออก
11 สิงหาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
11 สิงหาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 กรกฎาคม 2566 แจ้งการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาการจัดตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่กำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 6 กิกะวัตต์ขั่วโมงต่อปีในประเทศไทย
26 มิถุนายน 2566 ขอชี้แจงกรณีเกิดเหตุรถโดยสารไฟฟ้าเกิดไฟไหม้
19 พฤษภาคม 2566 แจ้งความคืบหน้าการจดทะเบียนเลิกกิจการและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย จากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด
12 พฤษภาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 พฤษภาคม 2566 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
21 เมษายน 2566 แจ้งการต่อวาระของกรรมการตรวจสอบ
21 เมษายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
10 เมษายน 2566 ขอชี้แจงกรณีเกิดเหตุรถโดยสารไฟฟ้าเกิดไฟไหม้
22 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 กุมภาพันธ์ 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
24 กุมภาพันธ์ 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การออกหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ขอชี้แจงกรณีเกิดเหตุเรือโดยสารไฟฟ้าเกิดไฟไหม้
31 มกราคม 2566 ขอชี้แจงกรณีข่าวตามที่ปรากฏในสื่อ
06 มกราคม 2566 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
21 พฤศจิกายน 2565 แจ้งแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2565 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2566
11 พฤศจิกายน 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พฤศจิกายน 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
30 กันยายน 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
14 กันยายน 2565 แจ้งความคืบหน้าการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (แก้ไขโครงสร้างก่อนทำรายการ)
13 กันยายน 2565 แจ้งความคืบหน้าการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด
02 กันยายน 2565 การร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้าการเกษตร
11 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
18 กรกฎาคม 2565 แจ้งการนำส่งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) 1, 2 3, 5(3), 7 และ 8 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
08 กรกฎาคม 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยใน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการในหน้า 8)
30 มิถุนายน 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยใน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
13 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เมษายน 2565 แจ้งการต่อวาระของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
22 เมษายน 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
07 เมษายน 2565 ขอชี้แจงกรณีข่าวตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ
28 มีนาคม 2565 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
21 มีนาคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแบบ56-1 One Report ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 มีนาคม 2565 รายงานการได้บริษัทย่อยใหม่จากการซื้อหุ้นสามัญ
07 มีนาคม 2565 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 การออกหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
09 กุมภาพันธ์ 2565 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
07 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
31 มกราคม 2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (แก้ไข)
28 มกราคม 2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
12 มกราคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 ธันวาคม 2564 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
13 ธันวาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2564 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
09 ธันวาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2564 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
19 พฤศจิกายน 2564 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565 (สำนักงานกรุงเทพฯ) (แก้ไข)
12 พฤศจิกายน 2564 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
12 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
06 ตุลาคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
01 กรกฎาคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 เมษายน 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)
23 เมษายน 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
22 เมษายน 2564 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
19 เมษายน 2564 แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
07 เมษายน 2564 แจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-AGM + Physical)
23 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01 มีนาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 มีนาคม 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มีนาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20 มกราคม 2564 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)
21 ธันวาคม 2563 รายงานการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ถือโดยบริษัทย่อย
02 ธันวาคม 2563 รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ของ CRL (บริษัทย่อยทางอ้อม)
23 พฤศจิกายน 2563 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน CRL
23 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (จำหน่ายหุ้น)
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
01 ตุลาคม 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)
01 ตุลาคม 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
19 สิงหาคม 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)
07 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
07 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
29 กรกฎาคม 2563 แจ้งลงนามในบันทึกความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใน ส.ป.ป. ลาว
29 กรกฎาคม 2563 รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ใน NEX
20 กรกฎาคม 2563 รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ของ KJD (บริษัทย่อยทางอ้อม)
13 กรกฎาคม 2563 การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 1/2563) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
02 กรกฎาคม 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)
02 กรกฎาคม 2563 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน KJD
15 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่นโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในบริษัทดังกล่าว (Whitewash)
15 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พฤษภาคม 2563 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
05 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน website ของบริษัทฯ
27 เมษายน 2563 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
23 เมษายน 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 เมษายน 2563 การเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
01 เมษายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30 มีนาคม 2563 รายงานการได้บริษัทย่อยใหม่จากการรับโอนกิจการ
30 มีนาคม 2563 แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 มีนาคม 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
20 มีนาคม 2563 แนวปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
28 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงกรรมเข้าใหม่ ของ LPD (บริษัทย่อยทางอ้อม)
28 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ของ SWF (บริษัทย่อยทางอ้อม)
27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งกรรมการมีความประสงค์ไม่ต่อวาระ (เพิ่ม Template)
27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งกรรมการมีความประสงค์ไม่ต่อวาระ
27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ,จ่ายเงินปันผล,เสนอออกหุ้นกู้, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, รายการที่เกี่ยวโยง, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน SWF
04 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน LPD
28 มกราคม 2563 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
12 ธันวาคม 2562 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน TF Tech
08 พฤศจิกายน 2562 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
08 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
08 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
08 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
30 ตุลาคม 2562 ปฏิเสธข่าวลือ
16 ตุลาคม 2562 การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 3) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
01 ตุลาคม 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
10 กันยายน 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
05 กันยายน 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 สิงหาคม 2562 การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
09 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
12 กรกฎาคม 2562 การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 พฤษภาคม 2562 แจ้งข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทย่อยใน Zept Inc.
16 พฤษภาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน website ของบริษัทฯ
25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 เมษายน 2562 แจ้งการต่อวาระของกรรมการตรวจสอบ
17 เมษายน 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 ขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
01 เมษายน 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 9 ขนาดกำลังการผลิตรวม 42 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, รายงานประจำปี 2561, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM และ QR Code ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 มีนาคม 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 5 ขนาดกำลังการผลิตรวม 48 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
20 มีนาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
13 มีนาคม 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06 มีนาคม 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
25 มกราคม 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 1, 8 ขนาดกำลังการผลิตรวม 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
18 มกราคม 2562 รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (Amita Technologies Inc.)
14 ธันวาคม 2561 ชี้แจงข่าว
13 ธันวาคม 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
11 ธันวาคม 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
09 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
09 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พฤศจิกายน 2561 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2562 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
18 ตุลาคม 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (ทางอ้อม) ใหม่ในสิงคโปร์
04 ตุลาคม 2561 ชี้แจงข่าว
02 ตุลาคม 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21 สิงหาคม 2561 จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในสิงคโปร์
14 สิงหาคม 2561 แจ้งลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย / รายการเกี่ยวโยงกัน
10 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
02 สิงหาคม 2561 ชี้แจงข่าว
11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บน website ของบริษัทฯ
11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
30 เมษายน 2561 แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
27 เมษายน 2561 แจ้งการต่อวาระของกรรมการตรวจสอบ
27 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 เมษายน 2561 รายงานผลการซื้อหุ้นสามัญแบบสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ( VTO ) ของ Amita ไต้หวัน
26 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2561 การเช้าซื้อหุ้นสามัญแบบสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ( VTO ) ของ Amita ไต้หวัน
12 มกราคม 2561 พัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
18 ธันวาคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
13 พฤศจิกายน 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
10 พฤศจิกายน 2560 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
10 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พฤศจิกายน 2560 การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท Amita Technologies Inc.
28 กันยายน 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
27 กันยายน 2560 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (สำนักงานกรุงเทพฯ) เพิ่มเติม
19 กันยายน 2560 แจ้งการลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
04 กันยายน 2560 การลดสัดส่วนการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
23 สิงหาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
23 มิถุนายน 2560 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 3 ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 มิถุนายน 2560 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 2 ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 พฤษภาคม 2560 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บน website ของบริษัทฯ
04 พฤษภาคม 2560 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการประกอบกิจการกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่ ส.ป.ก.
03 พฤษภาคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2560 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
27 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
12 เมษายน 2560 ชี้แจงข่าวการลงทุนโครงการแบตเตอรี่
27 มีนาคม 2560 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 / รายงานประจำปี 2559 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 มีนาคม 2560 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
06 มีนาคม 2560 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 1 ขนาดกำลังการผลิต 36 เมะวัตต์ ที่จังหวัดสงลา
24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผลประจำปี, การออกและเสนอขายหุ้นกู้, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
23 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
23 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
01 กุมภาพันธ์ 2560 ชี้แจงข่าว
05 มกราคม 2560 การย้ายหลักทรัพย์ EA เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 6 มกราคม 2560
26 ธันวาคม 2559 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2560
08 ธันวาคม 2559 แจ้งข้อมูลการเข้าลงทุนใน Amita Technologies Inc.
14 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
11 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 พฤศจิกายน 2559 การเข้าลงทุนใน Amita Technologies Inc.
11 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติการเข้าทำข้อตกลงและให้ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
07 ตุลาคม 2559 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560
28 กันยายน 2559 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559 การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
11 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) แทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม
10 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
25 กรกฎาคม 2559 แจ้งกรรมการอิสระเสียชีวิต
16 มิถุนายน 2559 ชี้แจงข่าวเรื่องได้รับส่งเสริมขยายกิจการผลิตน้ำมันกรีนดีเซล และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง จำนวน 4 โครงการ