โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Image 01

รายละเอียด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงโดยมีอุปกรณ์ในระบบที่สำคัญประกอบด้วย1)   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ(ซิลิกอน)ที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ และเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

2)   เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และส่งเข้าสู่สายไฟฟ้า  

3)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย Transformer และ Switch Gear จะทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงดันให้มากพอ สำหรับการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าโดยตรง