คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1.นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหาร
4. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหาร
5. นายสมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการบริหาร


คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและ ประสบการณ์สอบทานงบการเงิน)


คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน


คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : ประกอบด้วย
รายชื่อ ตำเเหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกลยุทธ์องค์กร
3. นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการกลยุทธ์องค์กร