ใบรับรองคุณภาพ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท อีเอ วินด์หาดกังหัน 3 จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานลม จ.นครศรีธรรมราช บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 100937/A/0001/UK/En ระยะเวลา 14/09/2018 - 13/09/2021
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
บริษัท อีเอ วินด์หาดกังหัน 3 โรงไฟฟ้าพลังงานลม จ.นครศรีธรรมราช บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 100937/B/0001/UK/En ระยะเวลา 19/09/2018 - 18/09/2021
รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน): บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018 ข3-47(2)-2/52 ปจ. ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน): บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018 ข3-7(1)-1/44 ปจ. ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil ; RSPO)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี) : บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil ; RSPO) หมายเลขใบอนุญาต 87153 ระยะเวลา 07/06/2017 - 06/06/2022
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
บริษัทได้รับการรับรองว่า เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและ ทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทะเบียนโรงงานเลขที่ : ข3-7(1)-1/44 ปจ.
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
บริษัทได้รับ การรับรองว่า เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและ ทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทะเบียนโรงงานเลขที่ : ข3-47(2)-2/52 ปจ.
การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System ; ISO 14001 : 2015)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี) : บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System ; ISO 14001 : 2015) หมายเลขใบอนุญาต 79935/A/0001/UK/En ระยะเวลา 04/03/2017 - 03/03/2020
การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System ; OHSAS 18001 : 2007)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี) : บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System ; OHSAS 18001 : 2007) หมายเลขใบอนุญาต 79935/B/0001/UK/En ระยะเวลา 09/03/2017 - 08/03/2020
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/B/0004/UK/En ระยะเวลา 09/02/2018 - 08/02/2021
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/A/0004/UK/En ระยะเวลา 08/02/2018 - 07/02/2021
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์ บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/D/0001/UK/En ระยะเวลา 09/02/2018 - 08/02/2021
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์ บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/C/0001/UK/En ระยะเวลา 08/02/2018 - 07/02/2021
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำปาง บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/B/0003/UK/En ระยะเวลา 09/02/2018 - 08/02/2021
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำปาง บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/A/0003/UK/En ระยะเวลา 08/02/2018 - 07/02/2021
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/B/0002/UK/En ระยะเวลา 09/02/2018 - 08/02/2021
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 70995/A/0002/UK/En ระยะเวลา 08/02/2018 - 07/02/2021
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) : บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 53866/A/0001/UK/En ระยะเวลา 13/9/2018 - 12/9/2021
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (โรงงาน จ.ปราจีนบุรี) : บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หมายเลขใบอนุญาต 53866/A/0002/UK/En ระยะเวลา 9/11/2018 - 14/9/2021
KOSHER CERTIFICATE
บริษัทได้รับการรับรองว่า กลีเซอรีนของบริษัทนั้นผ่านการตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุ่มผู้ซื้อชาวยิว สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยมีระยะเวลาถึง 30 พฤศจิกายน 2561
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร