ใบรับรอง

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน
ISO 14001:2015

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังานลม

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังานลม

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน
ISO 14001:2015

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจไบโอดีเซล
ระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ธุรกิจไบโอดีเซล
ระบบการจัดการตามมาตรฐาน
ISO 45001:2018

บรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ธุรกิจไบโอดีเซล

(Roundtable on Sustainable Palm Oil ; RSPO) : 2020

ใบรับรอง Kosher

ธุรกิจไบโอดีเซล

บริษัทได้รับการรับรองว่า กลีเซอรีนของบริษัทนั้นผ่านการตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุ่มผู้ซื้อชาวยิว สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

ใบรับรองระบบคุณภาพ

ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด(โครงการ 1)-(โครงการ 11)

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำปาง

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (โครงการ 1)-(โครงการ 11)

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับการรับรองว่า เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและ ทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : ข3-7(1)-1/44 ปจ.
ระยะเวลาถึง : 26 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับ การรับรองว่า เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและ ทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : ข3-47(2)-2/52 ปจ.
ระยะเวลาถึง : 26 ตุลาคม 2563

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2020

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-47(2)-2/52ปจ

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2020

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-7(1)-1/44ปจ

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2019

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-7(1)-1/44ปจ

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2019

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-47(2)-2/52ปจ

รางวัลเกียรติยศ
CSR-DIW AWARD 2018

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018
ข3-47(2)-2/52 ปจ.
วันที่ : 17 สิงหาคม 2561