คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 11 ท่านดังนี้

นายสมใจนึก เองตระกูล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริษัท
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายสมโภชน์ อาหุนัย

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)
 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

 • กรรมการอิสระ
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นางอัญชลี ชาลีจันทร์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)