วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2.ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

3.สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

4.ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น

5.วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยังยืนค่านิยม “FIRST”

F = Friend : พันธมิตรที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

I = Integrity : ดำเนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้

R = Resourcefulness : ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

S = Security : สร้างความมั่นคงทางพลังงาน

T = Transparency : โปร่งใสมีธรรมาภิบาล