โครงสร้างองค์กร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Daisy on the Ohoopee