โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Power Business

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี :


รายละเอียดโครงการ

บริษัทที่ดำเนินการ บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เนื้อที่โครงการ 315 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 8 MW AC, 9.33 MW DC
สถานะโครงการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2555 (Crystalline Solar Cell) และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell)
เทคโนโลยีที่ใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cell) และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell)
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี
สิทธิประโยชน์จาก BOI ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และหลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี


โครงการอื่นๆ :