โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Power Business

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก :


รายละเอียดโครงการ

บริษัทที่ดำเนินการ บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เนื้อที่โครงการ ประมาณ 2,200 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 90 MW AC, 133.92 MW DC
สถานะโครงการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559
เทคโนโลยีที่ใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cell) โดยมีระบบการปรับหมุนแผงตามทิศทางของแสงอาทิตย์
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี
สิทธิประโยชน์จาก BOI ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และหลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี


โครงการอื่นๆ :