คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 11 ท่านดังนี้

นายสมใจนึก เองตระกูล

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : CEO)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  : Deputy CEO)
 • รักษาการ ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

 • กรรมการบริษัท
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร

นายสุธรรม ส่งศิริ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาล
 • กรรมการบริหาร

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบรรษัทภิบาล

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหา
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 • ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบรรษัทภิบาล
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน