คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 11 ท่านดังนี้ :

นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าบริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์การสอบทานงบการเงิน) / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ

นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายสมใจนึก เองตระกูล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 9/2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท ( 2561- ปัจจุบัน)  
กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2551 - ปัจจุบัน
บมจ.เวชธานี : ประธานกรรมการบริษัท  
- ธุรกิจโรงพยาบาล

2551- ปัจจุบัน
บจ.สยามพิวรรธน์ : กรรมการบริษัท  
- ให้เช่าอาคารและบริการสาธารณูปโภค

2547 - ปัจจุบัน
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
- ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและธุรกิจ ศูนย์การค้า

2543 - ปัจจุบัน
บจ.สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง : กรรมการบริษัท  
- ลงทุนในสถาบันการเงินและกิจการต่างๆ

2538 - ปัจจุบัน
บมจ.ทิพยประกันภัย : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการอิสระ  
- ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2 บริษัท ได้แก่ 
1. บมจ.ทิพยประกันภัย  
- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการอิสระ
2. บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล๊กซ์ กรุ๊ป
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
3 บริษัท ได้แก่ 
1. บมจ.เวชธานี ประธานกรรมการบริษัท
2. บจ.สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง กรรมการบริษัท
3. บจ.สยามพิวรรธน์ กรรมการบริษัท

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง
นายสมโภชน์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 1,524,143,793 หุ้น (40.86%)
ถือโดย ตนเอง : 869,160,186 หุ้น (23.30%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.89%)
(กรณุาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.67%)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.89%)
(กรณุาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.67%)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 7,276,200 หุ้น (0.195 %)
ในส่วนของตนเอง : 7,276,200 หุ้น (0.195 %)
ในส่วนของ Trustee : -ไม่มี-
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
- หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  
- กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน)
- รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า (2558 - ปัจจุปัน)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
บจ. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง
บจ. อีเทอนิตี้ โฮลดิง
กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
บจ. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง  
บจ. เอสพีบีแอล โฮลดิง
- กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
บจ. วัฒนาพิบูล ที่ดิน
- กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

2552 - ปัจจุบัน
บจ.วะตะแบก วินด์ / กรรมการบริษัท  
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
6 บริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการ ใน บจ. ดังนี้  
บจ. วะตะแบก วินด์ / บจ. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง / บจ. อิเทอนิตี้ โฮลดิง /
บจ. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง / บจ. เอสพีบีแอล โฮลดิง / บจ. วัฒนาพิบูล ที่ดิน

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
26 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-5, 8-17, 19-25 และ 30-33 อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้า 67-71)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)
- เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 4/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2555)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 119,101,103 หุ้น ( 3.193 %)
ถือโดย ตนเอง : 96,868,316 หุ้น ( 2.597 %)
ถือโดย คู่สมรส : 22,232,787 หุ้น (0.596 %) 

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 123,201,103 หุ้น ( 3.303 %)
ถือโดย ตนเอง : 99,868,316 หุ้น ( 2.59 %)
ถือโดย คู่สมรส : 22,232,787 หุ้น (0.60 %) 

- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 4,100,000 หุ้น (0.110 %)
ในส่วนของตนเอง : 3,100,000 หุ้น (0.083 %)
ในส่วนของคู่สมรส: 1,000,000 หุ้น (0.027 %) 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3 จัดโดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 
กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน) 
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2558 -ปัจจุบัน) 
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ปัจจุบัน

บจ.วะตะแบก วินด์
กรรมการบริษัท - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
1 บริษัท ได้แก่
บจ.วะตะแบก วินด์ : กรรมการบริษัท


บริษัทย่อยของบริษัทฯ
27 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-4, 6, 8-17, 19-24, 27-28 และ 30-33 อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้า 67-71)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 10/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 16,032,849 หุ้น ( 0.43%)
ถือโดย ตนเอง : 16,032,849 หุ้น ( 0.43%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- 

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย ตนเอง : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- 

- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : : (400,000) หุ้น (0.011 %)
ในส่วนของตนเอง : (400,000) หุ้น (0.011 %)
ในส่วนของคู่สมรส : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Science Major Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 71/2551 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน 
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 
กรรมการบริษัท (2551 – ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหาร (2551 – ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจุบัน) 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

2547 - ปัจจุบัน
 บจ. เพอร์เฟค ออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน 

2544 - ปัจจุบัน 
บจ. เพาเวอร์ 10 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. ดับเบิ้ล 10
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. เฟมัส 10
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. มิตรสยามออยล์
กรรมการบริษัท - การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลี่ยม 

2538 - ปัจจุบัน
บจ. ชาลีเทรดดิ้ง 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. มาเจริญ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ.สืบเนื่องการค้า 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ.ทู พลัส วัน ออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

2537 - ปัจจุบัน
บจ.มาลีออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ.ซี.ซี.ออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น 

11 บริษัท ได้แก่
- บจ. เพอร์เฟค ออยล์
- บจ. เพาเวอร์ 10
- บจ. ดับเบิ้ล 10
- บจ. เฟมัส 10
- บจ. ชาลีเทรดดิ้ง
- บจ. มาเจริญ
- บจ. สืบเนื่องการค้า
- บจ.ทู พลัส วัน ออยล์
- บจ.มาลีออยล์
- บจ. ซี.ซี.ออยล์
- บจ. มิตรสยามออยล์


บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

17 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับ 2, 4, 7-9, 12-21, 23 และ 26 อ้างอิง"ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปฯ")

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 8/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/5 ครั้ง

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 สิงหาคม 2555)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกองบัญชาการทหารสูงสุด (วปอ.2546)
- ปริญญาบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือสถาบันทหารเรือขั้นสูง
- M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.)
- D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2550 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2551 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ‘Drafting, Negotiating & Managing’ Successful Construction Contracts Summit 2015 จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
- หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data / จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล / จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
กรรมการอิสระ (2555 - ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการตรวจสอบ (2555 – ปัจจุบัน)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557- ปัจจุบัน)
กรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (10 ส.ค. 59 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2550 - ปัจจุบัน
บมจ. ไฮโดรเท็ค
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
- รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้แก่
1. ระบบผลิตน้ำ
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. ระบบกำจัดขยะ
4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน

ปัจจุบัน
สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
ข้าราชการบำนาญ (2549 - ปัจจุบัน)
วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 - ปัจจุบัน
- หน่วยงานราชการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
1 บริษัท ได้แก่ บมจ.ไฮโดรเท็ค :
ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง 


นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2548 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing” Successful Construction Contracts Summit 2015 จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้า เวิลด์คลาส
- หลักสูตร “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program รุ่นที่ 1/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
กรรมการอิสระ (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการตรวจสอบ (12 มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน) (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์ การสอบทานงบการเงิน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (2551 - 11 มี.ค. 2557)
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (8 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - 7 ธ.ค.59)
กรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2552 - ปัจจุบัน
สำนักงานสอบบัญชีชัยวัฒน์
ผู้จัดการ / ผู้สอบบัญชี
- ให้บริการในการตรวจสอบบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2553)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee - RNG รุ่นที่ 7/2558 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- หลักสุตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 จัดโดย สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 
กรรมการอิสระ (2553 - ปัจจุบัน) 
กรรมการตรวจสอบ (2553 - ปัจจุบัน) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2559 - ปัจจุบัน) 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

2542 - ปัจจุบัน
สำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร 
ผู้อำนวยการ 
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง 
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหา : 5/5 ครั้ง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/6 ครั้ง

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2557)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 1,140,000 หุ้น ( 0.03%)

ถือโดย ตนเอง : 1,140,000 หุ้น ( 0.03% )

ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,140,000 หุ้น ( 0.03%)

ถือโดย ตนเอง : 1,140,000 หุ้น ( 0.03%)

ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี

- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนเตรียมทหาร

มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

กรรมการอิสระ (2557 - ปัจจุบัน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2556 - ปัจจุบัน

บมจ. ซีพี ออลล์

กรรมการอิสระ

- ธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจร้านค้าสะดวก

- ลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
1 บริษัท ได้แก่
บมจ. ซีพี ออลล์, กรรมการอิสระ

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : -/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -/5 ครั้ง

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2560)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี- 
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี- 
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรนิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ได้รับพระราชทุนอนันทมหิดลไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ จบชั้นเนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนัก Lincoin’s Inn, London
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399 

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 30/2546 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2551 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 9/2552 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 36/2558 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

27 เม.ย. 60 – ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 
กรรมการบริษัท 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

2548 - ปัจจุบัน
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
- ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายและให้เช่าแบบครบวงจร 

2553 - ปัจจุบัน
บมจ. การบินไทย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
- สายการบิน 

2541 - ปัจจุบัน
บมจ. อาร์ ซี แอล 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
- เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2 บริษัท ได้แก่
1. บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. บมจ. อาร์ ซี แอล : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
(ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560)

นายสุธรรม ส่งศิริ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 1,750,000 หุ้น (0.047%)
ถือโดย ตนเอง : 1,750,000 หุ้น (0.047%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (100,000 หุ้น) (0.003%)
ในส่วน ตนเอง : (100,000 หุ้น) (0.003%)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ San Francisco State University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Lincoln University
- Change Management Course at M. I. T. USA ปี 2552
- Strategy Formulation and Execution at Columbia University, USA ปี 2553
- Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA ปี 2553

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 22/2552 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 1/2544 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
7 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 4, 8 และ 17-21 อ้างอิง "ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปฯ”) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 3/4 ครั้ง 


นายสมบูรณ์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เมษายน 2558)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 9,813,951 หุ้น (0.263 %)

ถือโดย ตนเอง : 9,813,951 หุ้น (0.263 %)

ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 10,043,951 หุ้น (0.269 %)

ถือโดย ตนเอง : 10,043,951 หุ้น (0.269 %)

ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 230,000 หุ้น (0.006 %)

ในส่วนของตนเอง : 230,000. หุ้น (0.006 %)

ในส่วนของคู่สมรส : - ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 3 จาก University of Alabama

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 47/2548 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

กรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน)

กรรมการบริษัท (2558 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษา (2554 – ปัจจุบัน)

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2547 - 2558

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

- ธนาคาร

ปัจจุบัน

บจ. ร่วมมิตรพาณิชย์

กรรมการลงชื่อผูกพัน

- โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

ปัจจุบัน

บจ. สองพล

กรรมการลงชื่อผูกพัน

- อสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
2 บริษัท ได้แก่
1. บจ. ร่วมมิตรพาณิชย์ : กรรมการลงชื่อผูกพัน
2. บจ. สองพล : กรรมการลงชื่อผูกพัน 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)