คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร