นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างดีเยี่ยม ทั้ง ในด้านผลประกอบการที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา รวมถึงธุรกิจและโครงการต่างๆ ดำเนินไปตามกรอบแผนงานที่กำหนด โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า และรายได้ จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล การดำเนินโครงการอื่นๆ อาทิเช่นธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ได้เริ่มทยอยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากพลังงาน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงม่งุ เน้นขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์“EA Anywhere” ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “MINE Mobility” ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า ทำให้เกิดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการพัฒนาโครงการกรีนดีเซล และ Bio-PCM ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมี ธรรมาภิบาล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ที่มีคะแนนระดับดีเลิศ ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตจำนงที่จะสร้างความเจริญร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากผลสำเร็จของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ พนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะ เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ และด้วยการ ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพื้นฐานการทำงานที่แข็งแกร่งเหล่านี้ จะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต