นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในช่วงปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากธุรกิจและ โครงการต่างๆ ดำเนินไปตามกรอบแผนงานที่กำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างสถิติรายได้และกำไรสุทธิ สูงสุดที่ 12,490 ล้านบาท และ 4,975 ล้านบาท ตามลำดับซึ่งรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 62 และรายได้จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้รวมการดำเนินงานโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมต่างๆ ที่สำเร็จตามกรอบแผนงาน โดยได้เริ่มทยอยสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อย่างดีเพื่อนำไปขยายการลงทุนโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากพลังงานเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคตได้แก่ ธุรกิจสถานี อัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “EA Anywhere” ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “MINE Mobility” ธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าทำให้เกิดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การพัฒนาโครงการกรีนดีเซล และ Bio-PCM ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

ในด้านการดำเนินงานบรรษัทภิบาลบริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงงานบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับดีเลิศซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตจำนงที่จะสร้างความเจริญร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากผลสำเร็จของปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทความอุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ และด้วยการดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใสสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพื้นฐานการทำงานที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องไปในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ ตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต