ความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ
คะแนน AGM ที่บริษัทได้
ปี 2563
100 %
ปี 2562
100 %
ปี 2561
100 %
ปี 2560
100 %
CG Score ที่บริษัทได้
ประจำปี CG Score
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
* การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้รับการรับรองในปี 2563