ความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ
คะแนน AGM ที่บริษัทได้
ปี 2563
100 %
ปี 2562
100 %
ปี 2561
100 %
ปี 2560
100 %
CG SCORE ที่บริษัทได้
ประจำปี เปอร์เซ็นต์ CG Score
ปี 2563 91%
ปี 2562 91%
ปี 2561 90%
ปี 2560 89%
ปี 2559 87%
* การเข้าร่วมประเมิน Asian CG Scorecard จะเข้าร่วมประเมินปี 2564 โดยผลคะแนนจะออกปี 2566
* การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้รับการรับรองในปี 2563 (รายละเอียดตามจดหมายแจ้ง)