คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่านดังนี้ :

นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าบริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายสมโภชน์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 1,524,143,793 หุ้น (40.86%)
ถือโดย ตนเอง : 869,160,186 หุ้น (23.30%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.89%)
(กรณุาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.67%)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.89%)
(กรณุาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.67%)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 7,276,200 หุ้น (0.195 %)
ในส่วนของตนเอง : 7,276,200 หุ้น (0.195 %)
ในส่วนของ Trustee : -ไม่มี-
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
- หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
- บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
- กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน)
- รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า (2558 - ปัจจุปัน)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
บจ. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง
บจ. อีเทอนิตี้ โฮลดิง
- กรรมการบริษัท 
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
บจ. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง  
บจ. เอสพีบีแอล โฮลดิง
- กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
บจ. วัฒนาพิบูล ที่ดิน
- กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน
2552 - ปัจจุบัน
บจ.วะตะแบก วินด์ / กรรมการบริษัท
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
6 บริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการ ใน บจ. ดังนี้
บจ. วะตะแบก วินด์ / บจ. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง / บจ. อิเทอนิตี้ โฮลดิง /
บจ. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง / บจ. เอสพีบีแอล โฮลดิง / บจ. วัฒนาพิบูล ที่ดิน
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
26 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-5, 8-17, 19-25 และ 30-33 อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้า 67-71)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)
- เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 4/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2555)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 119,101,103 หุ้น ( 3.193 %)
ถือโดย ตนเอง : 96,868,316 หุ้น ( 2.597 %)
ถือโดย คู่สมรส : 22,232,787 หุ้น (0.596 %)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 123,201,103 หุ้น ( 3.303 %)
ถือโดย ตนเอง : 99,868,316 หุ้น ( 2.59 %)
ถือโดย คู่สมรส : 22,232,787 หุ้น (0.60 %)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 4,100,000 หุ้น (0.110 %)
ในส่วนของตนเอง : 3,100,000 หุ้น (0.083 %)
ในส่วนของคู่สมรส : 1,000,000 หุ้น (0.027 %)

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3 จัดโดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์   
กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2558 -ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน
บจ.วะตะแบก วินด์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
1 บริษัท ได้แก่
บจ.วะตะแบก วินด์ : กรรมการบริษัท
บริษัทย่อยของบริษัทฯ  
27 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-4, 6, 8-17, 19-24, 27-28 และ 30-33 อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้า 67-71)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 10/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 16,032,849 หุ้น ( 0.43%)
ถือโดย ตนเอง : 16,032,849 หุ้น ( 0.43%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- 

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย ตนเอง : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- 

- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : : (400,000) หุ้น (0.011 %)
ในส่วนของตนเอง : (400,000) หุ้น (0.011 %)
ในส่วนของคู่สมรส : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Science Major Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 71/2551 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน 
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 
กรรมการบริษัท (2551 – ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหาร (2551 – ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจุบัน) 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

2547 - ปัจจุบัน
 บจ. เพอร์เฟค ออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน 

2544 - ปัจจุบัน 
บจ. เพาเวอร์ 10 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. ดับเบิ้ล 10
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. เฟมัส 10
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. มิตรสยามออยล์
กรรมการบริษัท - การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลี่ยม 

2538 - ปัจจุบัน
บจ. ชาลีเทรดดิ้ง 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ. มาเจริญ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ.สืบเนื่องการค้า 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ.ทู พลัส วัน ออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

2537 - ปัจจุบัน
บจ.มาลีออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

บจ.ซี.ซี.ออยล์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น 

11 บริษัท ได้แก่
- บจ. เพอร์เฟค ออยล์
- บจ. เพาเวอร์ 10
- บจ. ดับเบิ้ล 10
- บจ. เฟมัส 10
- บจ. ชาลีเทรดดิ้ง
- บจ. มาเจริญ
- บจ. สืบเนื่องการค้า
- บจ.ทู พลัส วัน ออยล์
- บจ.มาลีออยล์
- บจ. ซี.ซี.ออยล์
- บจ. มิตรสยามออยล์


บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

17 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับ 2, 4, 7-9, 12-21, 23 และ 26 อ้างอิง"ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปฯ")

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 8/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/5 ครั้ง

นายสุธรรม ส่งศิริ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 1,750,000 หุ้น (0.047%)
ถือโดย ตนเอง : 1,750,000 หุ้น (0.047%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (100,000 หุ้น) (0.003%)
ในส่วน ตนเอง : (100,000 หุ้น) (0.003%)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ San Francisco State University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Lincoln University
- Change Management Course at M. I. T. USA ปี 2552
- Strategy Formulation and Execution at Columbia University, USA ปี 2553
- Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA ปี 2553

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 22/2552 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 1/2544 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
7 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 4, 8 และ 17-21 อ้างอิง "ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปฯ”) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 3/4 ครั้ง 


นายสมบูรณ์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เมษายน 2558)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 9,813,951 หุ้น (0.263 %)

ถือโดย ตนเอง : 9,813,951 หุ้น (0.263 %)

ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 10,043,951 หุ้น (0.269 %)

ถือโดย ตนเอง : 10,043,951 หุ้น (0.269 %)

ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 230,000 หุ้น (0.006 %)

ในส่วนของตนเอง : 230,000. หุ้น (0.006 %)

ในส่วนของคู่สมรส : - ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 3 จาก University of Alabama

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 47/2548 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

กรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน)

กรรมการบริษัท (2558 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษา (2554 – ปัจจุบัน)

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2547 - 2558

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

- ธนาคาร

ปัจจุบัน

บจ. ร่วมมิตรพาณิชย์

กรรมการลงชื่อผูกพัน

- โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

ปัจจุบัน

บจ. สองพล

กรรมการลงชื่อผูกพัน

- อสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
2 บริษัท ได้แก่
1. บจ. ร่วมมิตรพาณิชย์ : กรรมการลงชื่อผูกพัน
2. บจ. สองพล : กรรมการลงชื่อผูกพัน 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)