ผู้บริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 14 ท่านดังนี้ :

นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าบริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / Special Assistant to CEO

นายบวร เพียรพงศ์พาณิช

หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายปฏิพัทธิ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา

นางสาวออมสิน ศิริ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายปราโมทย์ เลิศภิยโยวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สายผลิต) / รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สายวิศวกรรม)

นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

นายมานพ อุฬารสิริพงศ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ

นางพรทิพย์ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายกิติพงษ์ ถือสัตย์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกลาง

นายสมโภชน์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 12 มีนาคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 1,524,143,793 หุ้น (40.86%)
ถือโดย ตนเอง : 869,160,186 หุ้น (23.30%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.89%)
(กรณุาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.67%)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.89%)
(กรณุาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.67%)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 7,276,200 หุ้น (0.195 %)
ในส่วนของตนเอง : 7,276,200 หุ้น (0.195 %)
ในส่วนของ Trustee : -ไม่มี-
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
- หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  
กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า (2558 - ปัจจุปัน)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
บจ. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง
บจ. อีเทอนิตี้ โฮลดิง
กรรมการบริษัท 
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
บจ. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง  
บจ. เอสพีบีแอล โฮลดิง
กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
บจ. วัฒนาพิบูล ที่ดิน
กรรมการบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

2552 - ปัจจุบัน
บจ.วะตะแบก วินด์ / กรรมการบริษัท  
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
6 บริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการ ใน บจ. ดังนี้
บจ. วะตะแบก วินด์ / บจ. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง / บจ. อิเทอนิตี้ โฮลดิง /
บจ. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง / บจ. เอสพีบีแอล โฮลดิง / บจ. วัฒนาพิบูล ที่ดิน

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
26 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-5, 8-17, 19-25 และ 30-33 อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้า 67-71)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)
- เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 4/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 30 มีนาคม 2555)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 119,101,103 หุ้น ( 3.193 %)
ถือโดย ตนเอง : 96,868,316 หุ้น ( 2.597 %)
ถือโดย คู่สมรส : 22,232,787 หุ้น (0.596 %)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 123,201,103 หุ้น ( 3.303 %)
ถือโดย ตนเอง : 99,868,316 หุ้น ( 2.59 %)
ถือโดย คู่สมรส : 22,232,787 หุ้น (0.60 %)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 4,100,000 หุ้น (0.110 %)
ในส่วนของตนเอง : 3,100,000 หุ้น (0.083 %)
ในส่วนของคู่สมรส : 1,000,000 หุ้น (0.027 %)

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3 จัดโดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์   
กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2558 -ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน
บจ.วะตะแบก วินด์ 
กรรมการบริษัท - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
1 บริษัท ได้แก่
บจ. วะตะแบก วินด์ : กรรมการบริษัท

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี- 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
27 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย ลำดับที่ 1-4, 6, 8-17, 19-24, 27-28 และ 30-33 อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้า 67-71)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 10/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง

นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 16 กุมภาพันธ์ 2553)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร “การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม
- อบรมหลักสูตร “The Business & Leadership Management Program” มหาวิทยาลัย Bangor, ประเทศอังกฤษ
- อบรมหลักสูตร “Knowledge-Based Economy in the 21st Century” จาก Llandrillo Menai International, ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
Special Assistant to CEO (2557 - ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (2558 - ปัจจุบัน)

1 มิ.ย. 2559 - 30 พ.ค. 2560
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลและธุรการ

2555 - 22 ก.พ. 2560
กรรมการบริหาร

2557 - 2558
รองผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)

2553 - 2556
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นายบวร เพียรพงศ์พาณิช
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กุมภาพันธ์ 2560)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Central Oklahoma, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 116/2558 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19/2558 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2559 - 2560
บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
หัวหน้าสายงานบริหารบัญชีและการเงิน
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

2558 - 2559
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่น

2549 - 2558
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
ผู้อำนวยการ ฝ่ายระดมทุนและปรับโครงสร้างทางการเงิน
- Holding Company

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2551)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 24,197,049 หุ้น (0.649%)
ถือโดย ตนเอง : 24,197,049 หุ้น (0.649%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 25,217,049 หุ้น (0.676%)
ถือโดย ตนเอง : 24,217,049 หุ้น (0.649%)
ถือโดย คู่สมรส : 1,000,000 หุ้น (0.027 %)
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 1,020,000 หุ้น (0.027 %)
ในส่วน ตนเอง : 20,000 หุ้น (0.000%)
ในส่วนของคู่สมรส : 1,000,000 หุ้น (0.027 %)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท Master of Science Information System, the Pennsylvania State University
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร วิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thailand : AFPT)
- วุฒิบัตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
- วุฒิบัตร ผู้วางแผนการลงทุน

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 71/2551 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จัดโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 15 จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) จัดโดย สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณจัดโดย บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- หลักสูตร การวางแผนการลงทุน จัดโดย บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- หลักสูตร “Leader As Coach”จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
บจ. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์
- กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันของ นายสมโภชน์ อาหุนัย - กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
นายปฏิพัทธิ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2555)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน-สายผลิต (18 เม.ย. 61 – ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2543 - 2555
บจก.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 พฤศจิกายน 2556)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management”, สถาบันพาณิชยนาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการอบรม
-หลักสูตร “Company Secretary Program Class 56/2557” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “Drinciple of Life Coaching” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
เลขานุการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2556 - ปัจจุบัน)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา (2558 - ปัจจุบัน)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2554 - 2555
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท (งานกำกับดูแล งานทะเบียนหุ้น และงานธุรกิจต่างประเทศ)
- Holding Company

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
1 บริษัท (กรรมการในบริษัทย่อย (ทางตรง) ลำดับที่ 17 อ้างอิงข้อมูล “นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 69)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นางสาวออมสิน ศิริ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กันยายน 2557)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
-หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 140/2554 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
-หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
-หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
-หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (2559 – ปัจจุบัน)

2557 - 8 ธ.ค. 2559
เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

2557 - 1 มิ.ย. 2559
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2561 - ปัจจุบัน
บจ. เดอะ ซิกเนเจอร์ แบรนด์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว

2556 - 2557
บมจ. เอสพีซีจี
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- Holding Company (พลังงาน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
1 บริษัท ได้แก่ : บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นายปราโมทย์ เลิศภิยโยวงศ์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 13 กรกฎาคม 2558)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สายผลิต) (2560-ปัจจุบัน)
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สายวิศวกรรม) (2560-ปัจจุบัน)

2558 - 30 ก.ย. 2559
รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สายวิศวกรรม)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2553 - 2558
บจ.บี.เอ็น บราเดอร์
ผู้จัดการ สายการผลิต / วิศวกรรม
- ผลิตสีทาอาคาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2559)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : 27,600 หุ้น (0.001 %)
ถือโดยตนเอง : 27,600 หุ้น (0.001 %)
ถือโดยคู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 27,600 หุ้น (0.001 %)
ถือโดยตนเอง : 27,600 หุ้น (0.001 %)
ถือโดยคู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : - ไม่เปลี่ยนแปลง -

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- International MBA, Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
- Master in Management Science, ESCP-EAP, ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรม
- อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (2559 – ปัจจุบัน)

6 ส.ค. 2555 - 30 พ.ค. 2559
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและการลงทุน
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นายมานพ อุฬารสิริพงศ์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤศจิกายน 2559)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 3,700 หุ้น (0.000%)
ถือโดยตนเอง : 3,700 หุ้น (0.000 %)
ถือโดยคู่สมรส : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 3,700 หุ้น (0.000 %)
ในส่วนของตนเอง : 3,700 หุ้น (0.000 %)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2556 - ต.ค. 2559
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าส่วน ส่วนบริหารและสนับสนุนการบริหารด้านเทคโนโลยี่
- สถาบันการเงิน

2554 - 2556
ธนาคารเครดิต อะกริกอล สาขาประเทศไทย
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถาบันการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
1 บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย (ทางตรง) ลำดับที่ 1 อ้างอิงข้อมูล “นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 67)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นางพรทิพย์ แสงจันทร์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2560)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
- การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการอบรม
- Leadership Development Program จัดโดย บริษัท กลุ่ม สลิง ซอต จำกัด
- 7 Habits of Highly Effective People จัดโดย กลุ่มบริษัทแพคริม
- The 4 Discipline of Execution (4DX) จัดโดย กลุ่มบริษัทแพคริม
- Coaching & Feedback for the highest performance จัดโดย บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
- หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

2558 - 2560
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ผู้อำนวยการ งานบริหารศักยภาพทรัพยากรบุคคล
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจจัดการสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มโรงแรม, ธุรกิจบริการทางการเงิน

2556 - 2558
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

2553 - 2556
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- กองทุนที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (พ.ร.บ. กบข.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2562)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2560 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทด้านการเงิน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีด้านบัญชี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีด้านกฎหมาย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัยและพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

1 มีนาคม 2558 – 28 มีนาคม 2562
บริษัท ไวน์ คอนเน็คชั่น จำกัด
Thailand Finance and Accounting
- ธุรกิจร้านไวน์ และร้านอาหาร

9 กรกฎาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลีนิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
Financial Controller
- ธุรกิจคลีนิกเสริมความงาม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-
นายกิติพงษ์ ถือสัตย์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤษภาคม 2562)

การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้น ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
- จำนวนหุ้น ณ วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 พฤษภาคม 2562 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิททยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
- CIPS Level3 - Certificate in Procurement & Supply from Chartered Institute of Procurement & Supply, United Kingdom

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกลาง
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
- ธุรกิจวิจัยและพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

สิงหาคม 2561 – เมษายน 2562
บจก.ดาน่า สไปเซอร์ ประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

สิงหาคม 2558 - เมษายน 2561
บจก.ไทรอัมพ์ มอเอตอร์ไซเคิ้ล ประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี- 

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-