ผู้บริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 17 ท่านดังนี้ :

นายสมโภชน์ อาหุนัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 12 มีนาคม 2551)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 30 มีนาคม 2555)

นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สนับสนุน /รักษาการหัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 กุมภาพันธ์ 2564)

นายธานินทร์ วนสุธานนท์

Special Assistant to CEO

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 16 มกราคม 2561)

นายสิทธดล โตอุรวงศ์

Special Assistant to CEO

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 07 มิถุนายน 2562)

นายอัครินทร์ สุวรรณรัตน์

Special Assistant to CEO

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 01 มกราคม 2562)

นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย

Special Assistant to CEO
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 7 เมษายน 2563)

นายวสุ กลมเกลี้ยง

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2563)

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 พฤศจิกายน 2556)

นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2559)

นางพรทิพย์ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2560)

นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง / เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 8 พฤศจิกายน 2562)

นายกิติพงษ์ ถือสัตย์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 8 พฤศจิกายน 2562)

นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 8 พฤศจิกายน 2562)

นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 8 พฤศจิกายน 2562)

นายกวิน แก้วกอง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 8 พฤศจิกายน 2562)

นายฉัตรพล ศรีประทุม

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2563)