แบบฟอร์ม 56-1

ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2561 29/03/2562
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2560 30/03/2561
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2559 29/03/2560
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2558 07/04/2559
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2557 31/03/2558
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2556 31/03/2557
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2555 01/04/2556