การประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คู่มือการใช้งานแอพ วิดีโอสอนใช้งานแอพ

หากท่านผู้ถือหุ้นต้องเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น สามารถติดต่อขอบาร์โค้ดได้ที่อีเมล์ : ea.it@energyabsolute.co.th

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

คู่มือการใช้ QR Code วิดีโอสอนใช้งาน QR Code
ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 290 MB Download PDF
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ล่วงหน้า 205 MB Download PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ฉบับเต็ม และ เอกสารแนบ 4,965 MB Download PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 341 KB Download PDF
เอกสารแนบ 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 9.08 MB Download PDF
รายงานประจําปี 2563 161 MB Download PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงิน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 146 KB Download PDF
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้กลับ เข้าดํารงตําแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 287 KB Download PDF
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง สําหรับปี 2554 155 KB Download PDF
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 163 KB Download PDF
เอกสารแนบ 6 ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 345 KB Download PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 154 KB Download PDF
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 170 KB Download PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 223 KB Download PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 228 KB Download PDF
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม 343 KB Download PDF
เอกสารแนบ 10 ข้อกําหนดกรณีการเข้าร่วมประชุม แบบ E-AGM และ คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM /วีดีโอ แนะนําการลงทะเบียนและการใช้งาน 322 KB Download PDF
เอกสารแนบ 11 แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 296 KB Download PDF
ข้อมูลย้อนหลัง ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2563 Download PDF
สามัญประจำปี 2562 Download PDF
สามัญประจำปี 2561 Download PDF
สามัญประจำปี 2560 Download PDF
สามัญประจำปี 2559 Download PDF
สามัญประจำปี 2558 Download PDF
สามัญประจำปี 2557 Download PDF
สามัญประจำปี 2556 Download PDF
สามัญประจำปี 2555 No data
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2563 Download PDF
สามัญประจำปี 2562 Download PDF
สามัญประจำปี 2561 Download PDF
สามัญประจำปี 2560 Download PDF
สามัญประจำปี 2559 Download PDF
สามัญประจำปี 2558 Download PDF
สามัญประจำปี 2557 Download PDF
สามัญประจำปี 2556 Download PDF
สามัญประจำปี 2555 No data