ข่าวสาร
&
กิจกรรม

เจตนารมณ์ของกลุ่ม E@

E@ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ E@ มีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้านรายได้ของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคม (SOCIAL IMPACT) ที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชนได้โดยแท้จริง และยั่งยืนภายใต้ชื่อ E@SE (E@SOCIAL ENTERPRISE) หรือ E@ กิจการเพื่อสังคมในปลายปี 2558 เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมที่มิได้มุ่งเน้น การสร้างกำไรสูงสุดแต่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมบนการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญและได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริในการพัฒนาเกษตรกรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเราเป็นพื้นที่นำร่อง E@ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาแบ่งเบา และช่วยเหลือสังคมตามความหมายอีกนัยหนึ่งของคำว่า E@SE(EASE) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและช่วยสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลบนแนวทางที่ยั่งยืน