โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น : ณ วันที่15 มีนาคม 2021

  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมโภชน์ อาหุนัย 865,736,386.00 23.21
2  UBS AG SINGAPORE BRANCH 781,358,593.00 20.95
3  SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 300,000,000.00 8.04
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 171,830,546.00 4.61
5 นางมุกดา บุญเสี่ยง 164,531,043.00 4.41
6 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 138,932,408.00 3.72
7 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 74,968,316.00 2.01
8  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 69,187,927.00 1.85
9  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 66,088,500.00 1.77
10 น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา 64,069,700.00 1.72