โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2019

  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1  UBS AG SINGAPORE BRANCH 901,298,593.00 24.16
2 นายสมโภชน์ อาหุนัย 876,436,386.00 23.50
3  SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 200,000,000.00 5.36
4 นางมุกดา บุญเสี่ยง 167,741,043.00 4.50
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 163,233,820.00 4.38
6 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 145,607,408.00 3.90
7 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 99,968,316.00 2.68
8 น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา 68,970,700.00 1.85
9  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 56,012,650.00 1.50
10 นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 55,473,800.00 1.49
11  STATE STREET EUROPE LIMITED 41,264,541.00 1.11
12 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล 30,291,706.00 0.81
13 นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส 30,261,300.00 0.81
14 นางบลังก้า ซูหลาน หวาง 24,983,607.00 0.67
15 น.ส.มาลินี บุญรักษ์ 24,243,700.00 0.65
16  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 24,222,869.00 0.65
17 น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย 24,217,049.00 0.65
18 น.ส.วัสสา ริมชลา 23,232,787.00 0.62
19 นายสมาน เตชะอิทธิพร 21,300,000.00 0.57
20 นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ 19,582,000.00 0.52
21 นายพลสิทธิ์ อาหุนัย 19,137,237.00 0.51
22 นายพีรพล อาหุนัย 18,898,100.00 0.51