โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น : ณ วันที่14 มีนาคม 2022

  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1  UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,226,812,593.00 32.89
2 นายสมโภชน์ อาหุนัย 412,082,386.00 11.05
3  SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 300,000,000.00 8.04
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 269,857,239.00 7.23
5 นางมุกดา บุญเสี่ยง 153,040,243.00 4.10
6 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 102,369,500.00 2.74
7 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 72,968,316.00 1.96
8  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 66,093,700.00 1.77
9  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 65,189,436.00 1.75
10 น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา 64,069,700.00 1.72