กิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม (เขาหัวโล้น)
และสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน ให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
วันที่ : 29-05-2018นำโดยท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ราชการจังหวัด และองค์กรเอกชน ณ ป่าโล่ใหญ่ เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผ้าป่าต้นไม้ดอกไม้ดอกสีแสดหรือแดง จำพวกทองกวาว ประดู่แดง ทองหลาง งิ้ว เป็นจำนวน 10 ไร่กว่า 600 ต้น คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเก็บกักน้ำในลำห้วยสาขาที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำชี เขตอุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 13,000 ไร่ ในโครงการนี้ดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ป่า 5 โซน 5 กลุ่มสี กลุ่มละ 1,000 ไร่ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกตลอดทั้งปี