EA ตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ทำกิจกรรมเพื่อสังคม แก้ปัญหาโควิด-19
ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยี
วันที่ : 17-07-2020จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสมโภชน์ อาหุนัย รวบรวมพันธมิตรผู้ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันทำโครงการช่วยเหลือสังคมในนาม “กลุ่มช่วยกัน” โดยใช้พลังสมอง เทคโนโลยี ทุน และ กำลังคน เพื่อช่วยเหลือคนไทยสู้วิกฤตโควิด-19 ด้วยกลยุทธ์การดำเนินโครงการไว้ 3 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคและเครื่องกรองอากาศ ในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาล ห้องพักผู้ป่วยและสถานที่รองรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ตลอดจนรถพยาบาล รวมถึงการมอบหน้ากากแรงดันบวก (positive pressure mask) และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อันจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่สำคัญได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย โดยกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลของรัฐและสถานที่ราชการที่สำคัญต่างๆ หลายร้อยแห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานภายในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดกลุ่มบุคลากรให้ปฏิบัติงานผ่านมาตรการ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง และลดความหนาแน่นในพื้นที่สำนักงาน เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social-Distancing) อีกทั้งยังได้มีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคในระบบแอร์ส่วนกลาง นำเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรคมาใช้ในสำนักงานทุกแห่ง จัดให้มีรถรับส่งพนักงานและจัดอาหารกลางวันให้ เพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสจากการเดินทางและพบปะบุคคลภายนอก มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำนักงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแจกหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และตามพื้นที่โรงงานต่างจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีการทำประกันสุขภาพรองรับ โควิด-19 เพิ่มเติมอีกด้วย

(2) ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 อย่างถูกต้อง รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่เชื้อลงได้ รวมถึงลดความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นได้จากการบริโภคข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง โดยสื่อสารให้แพร่หลายเป็นระยะ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ และพันธมิตร

(3) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของประชาชน ด้วยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แอปพลิเคชันนี้พัฒนาโดยภาคประชาชน ประกอบด้วย กลุ่มช่วยกัน กลุ่ม Code for Public และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟท์แวร์อิสระจำนวนมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแอปหมอชนะ ทำหน้าที่เปรียบเสมือน digital health passport ในการเก็บประวัติข้อมูลการเดินทางแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการพบปะหรือเข้าใกล้กับคนอื่น และประเมินความเสี่ยงสุขภาพของผู้ใช้แบบ real time แสดงผลในรูปแบบ QR Code เป็น 4 สี ตามระดับความเสี่ยง คือ สีเขียวความเสี่ยงต่ำมาก สีเหลืองความเสี่ยงต่ำ สีส้มความเสี่ยงปานกลาง และสีแดงความเสี่ยงสูงมาก ทำให้สามารถแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้ โดยแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงให้ได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ทำให้คนไทยกลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น บริษัทฯ ได้นำแอปฯ นี้มาใช้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และคู่ค้า โดยใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสุขภาพเป็นประจำ และยังผลักดันการใช้แอปหมอชนะนี้ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ด้วยการประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถคืนกลับมาสู่การประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วและปลอดภัย โดยการลดความเสี่ยงผลกระทบและร่วมฟื้นฟูสภาพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chuaygun.com และ https://www.facebook.com/chuaygungroup/