ข่าวสาร
&
กิจกรรม

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
12 กรกฎาคม 2562 การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 พฤษภาคม 2562 แจ้งข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทย่อยใน Zept Inc.
16 พฤษภาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน website ของบริษัทฯ
25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 เมษายน 2562 แจ้งการต่อวาระของกรรมการตรวจสอบ
17 เมษายน 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 ขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
01 เมษายน 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 9 ขนาดกำลังการผลิตรวม 42 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, รายงานประจำปี 2561, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM และ QR Code ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 มีนาคม 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 5 ขนาดกำลังการผลิตรวม 48 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
20 มีนาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
13 มีนาคม 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »