ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
18 กรกฎาคม 2565 แจ้งการนำส่งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) 1, 2 3, 5(3), 7 และ 8 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
08 กรกฎาคม 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยใน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการในหน้า 8)
30 มิถุนายน 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยใน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
13 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เมษายน 2565 แจ้งการต่อวาระของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
22 เมษายน 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
07 เมษายน 2565 ขอชี้แจงกรณีข่าวตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ
28 มีนาคม 2565 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
21 มีนาคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแบบ56-1 One Report ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 มีนาคม 2565 รายงานการได้บริษัทย่อยใหม่จากการซื้อหุ้นสามัญ
07 มีนาคม 2565 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 การออกหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
09 กุมภาพันธ์ 2565 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
07 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
31 มกราคม 2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (แก้ไข)
28 มกราคม 2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
12 มกราคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 ธันวาคม 2564 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
13 ธันวาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2564 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
09 ธันวาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2564 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
19 พฤศจิกายน 2564 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565 (สำนักงานกรุงเทพฯ) (แก้ไข)
12 พฤศจิกายน 2564 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
12 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
06 ตุลาคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
01 กรกฎาคม 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 เมษายน 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)
23 เมษายน 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
22 เมษายน 2564 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
19 เมษายน 2564 แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
07 เมษายน 2564 แจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-AGM + Physical)
23 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01 มีนาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 มีนาคม 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มีนาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20 มกราคม 2564 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)
21 ธันวาคม 2563 รายงานการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ถือโดยบริษัทย่อย
02 ธันวาคม 2563 รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ของ CRL (บริษัทย่อยทางอ้อม)
23 พฤศจิกายน 2563 รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน CRL
23 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (จำหน่ายหุ้น)
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
01 ตุลาคม 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)
01 ตุลาคม 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
19 สิงหาคม 2563 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (สำนักงานกรุงเทพฯ)