ข่าวสาร
&
กิจกรรม

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, รายงานประจำปี 2561, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM และ QR Code ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 มีนาคม 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 5 ขนาดกำลังการผลิตรวม 48 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
20 มีนาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
13 มีนาคม 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06 มีนาคม 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, จ่ายเงินปันผล, ยกเลิกการออกหุ้นกู้ (เก่า), เสนอออกหุ้นกู้ (ใหม่), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
25 มกราคม 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 1, 8 ขนาดกำลังการผลิตรวม 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
18 มกราคม 2562 รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (Amita Technologies Inc.)
14 ธันวาคม 2561 ชี้แจงข่าว

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »