ข่าวสาร
&
กิจกรรม

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
16 ตุลาคม 2562 การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 3) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
01 ตุลาคม 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
10 กันยายน 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
05 กันยายน 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 สิงหาคม 2562 การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
09 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
12 กรกฎาคม 2562 การออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 พฤษภาคม 2562 แจ้งข้อมูลการลงทุนโดยบริษัทย่อยใน Zept Inc.
16 พฤษภาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »