ผลิตภัณฑ์พลอยได้

นอกจากผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต ไบโอดีเซล ได้แก่ ครูด กลีเซอรีน (Crude Glycerine) และกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์ม ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม Fatty Fatty Acid Distillate : PFAD) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) และกรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty acid Distillate : PFAD) แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถนำกรดไขมันอิสระและกรดไขมันปาล์ม ดังกล่าวมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้