โครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย (ทางตรง)
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทย่อย (ทางตรง)
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน(บาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว(หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(บาท) จำนวนหุ้นที่ EAถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
1. บจ. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นเมเนจเมนท์ ESM ให้คำปรึกษาในโครงการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและรับจ้างสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 110,000,000 1,100,000 100 1,099,995 99.99 121/46 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2642 2233
โทรสาร : 0 2652 2232
2. บจ. สุรชัย (1997) SR (1997) ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 190,500,000 190,500 1,000 190,300 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0 2248 2488-92,
0 2002 3667-9
โทรสาร : 0 2248 2493
3. บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ ESN ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5,590,000,000 559,000,000 10 558,999,998 99.99
4. บจ. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง ERH ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม 7,429,200,000 742,920,000 10 742,919,997 99.99
5. บจ. ลม นายางกลัก WNYK ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,879,500,000 187,950,000 10 187,949,997 99.99
6. บจ. ลม ก้าวหน้า WPGS 1,879,500,000 187,950,000 10 187,949,997 99.99
7. บจ.ลม ทศภูมิ WTSP 1,670,000,000 167,000,000 10 166,999,997 99.99
8. บจ. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม TWF ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 2,000,000 20,000 100 19,998 99.99
9. บจ. อีเอ โซล่า EA SOLAR ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 550,000,000 หุ้นสามัญ 4,480,000

หุ้นบุริมสิทธิ 1,020,000
หุ้นสามัญ 100

หุ้นบุริมสิทธิ 100
ถือโดย EA : 2,694,999

ถือโดย SR (1997) SOLAR : 2,805,000
ทางตรง: 49.00

ถือโดยบริษัทย่อย: 51.00
10. บจ. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น EMMA วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า 100,000 1,000 100 500 ถือทางตรง: 50.00

ถือโดยนิติบุคคลต่างชาติ : 49.00
11. บจ. พลังงานมหานคร EMN ติดตั้งและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 150,000,000 15,000,000 10 ถือโดย EA: 9,999,997

ถือโดย บจ.ออนไลน์แอสเซ็ท: 5,000,001
66.67(33.33 % ถือโดย
บจ. ออนไลน์แอสเซ็ท)
อาคารเลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2087 6300,
0 2087 6311
12. บจ. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช GTR วิจัยและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล 40,000,000 4,000,000 10 3,999,997 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
โทร : 0 2248 2488-92,
0 2002 3667-9
โทรสาร : 0 2248 2493
13. บจ. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช MMR วิจัยและพัฒนา 10,000,000 1,000,000 10 999,997 99.99
14. บจ. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช EBR วิจัยและพัฒนา 100,000 10,000 10 9,997 99.99
15. บจ. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น EBI ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 100,000 10,000 100 9,997 99.99
บริษัทย่อย (ทางอ้อม)
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน(บาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว(หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(บาท) จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
16. บจ. สุรชัย (1997) โซล่าร์ SR (1997)SOLAR ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 179,500,000 179,500 1,000 ถือโดย SR (1997) = 179,498 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488-92,
0 2002 3667-9
โทรสาร : 0 2248 2493
17. บจ. อีเอ โซล่า ลำปาง ESL ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2,125,000,000 212,500,000 10 ถือโดย ERH = 212,499,997 99.99
18. บจ. อีเอ โซล่า พิษณุโลก ESP 2,125,000,000 212,500,000 10 ถือโดย ERH = 212,499,997 99.99
19. บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1 EWKH 1 ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 98,470,000 9,847,000 10 ถือโดย ERH =9,846,997 99.99
20. บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 EWKH 2 123,065,000 12,306,500 10 ถือโดย ERH = 12,306,497 99.99
21. บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 EWKH 3 3,120,000,000 312,000,000 10 ถือโดย ERH = 311,999,997 99.99
22. บจ. นายางกลัก พัฒนา NYKD 939,000,000 93,900,000 10 ถือโดย WNYK = 93,899,997 99.99
23. บจ. นายางกลัก พลังลม NWP 939,000,000 93,900,000 10 ถือโดย WNYK = 93,899,997 99.99
24. บจ. เบญจรัตน์ พัฒนา BJRD 876,000,000 87,600,000 10 ถือโดย WPGS = 87,599,997 99.99
25. บจ.โป่งนก พัฒนา PND 1,002,000,000 100,200,000 10 ถือโดย WPGS = 100,199,997 99.99
26. บจ. บ้านชวน พัฒนา BCD 1,699,000,000 166,900,000 10 ถือโดย WTSP = 166,899,997 99.99
27.บจ. เปย์ป๊อป POP ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) 100,000 10,000 10 ถือโดย EMN = 9,997 99.99 อาคารเลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
โทร : 0 2087 6311
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว(หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
28. Amita Technologies Inc. Amita พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ประเภท ลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์(Lithium-Ion Polymer) 1,000,000,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน 50,243,337 10 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน ถือโดย EA: 25,467,289 50.69 No.6, Chazhuan Rd., Gueishan,
ชTaoyuan County 33349, Taiwan
Tel : +886-3-2631212#133
Fax : +886-3-3-3200638
Website : www.amitatech.com
29. Shenzhen Growatt Power Technology Co.,Ltd. Growatt Power จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 600,000 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย EA: 264,000 44.00 Room 203, 2nd Floor, Building 5,
Jiayu Industry Park, No. 28,
Guangming, Xibianling, Shangwu
Village, Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen, China

โครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัท