โครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย (ทางตรง)
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทย่อย (ทางตรง)
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน(บาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว(หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(บาท) จำนวนหุ้นที่ EAถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
1. บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น EBI ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 400,100,000 40,010,000 10 40,009,997 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488 - 92,0 2002 3667 - 9
โทรสาร : 0 2248 2493
2. บจก. อีเอ โซล่า ESLO ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 550,000,000 หุ้นสามัญ 4,480,000
หุ้นบุริมสิทธิ 1,020,000
หุ้นสามัญ 100
หุ้นบุริมสิทธิ 100
ถือโดย EA : 2,694,999
SUSO : 2,805,000
(เป็นหุ้นสามัญ : 1,785,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : 1,020,000 หุ้น)
ถือทางตรง : 49.00
ถือโดยบริษัทย่อย :51.00
3. บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ ESN 5,590,000,000 559,000,000 10 558,999,998 99.99
4. บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม TWF ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 2,000,000 20,000 100 19,998 99.99
5. บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นเมเนจเมนท ESM ให้คำปรึกษาในโครงการ พลังงานไฟฟ้า และรับจ้างสร้าง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 110,000,000 1,100,000 100 1,099,995 99.99
6. บจก. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง ERH ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากพลังงานลม 7,429,200,000 742,920,000 10 742,919,997 99.99
7. บจก. สุรชัย (1997) SU97 ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 190,500,000 190,500 1,000 190,300 99.99
8. บจ. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม WNYK ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,879,500,000 187,950,000 10 187,949,997 99.99
9. บจก. ลม ก้าวหน้า WPGS 1,879,500,000 187,950,000 10 187,949,997 99.99
10. บจก. ลม ทศภูมิ WTSP 1,670,000,000 167,000,000 10 166,999,997 99.99
11. บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น EMMA จิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า 100,000 1,000 100 500 50.00
12. บจก. กรีน เทคโนโลยีรีเสิร์ช GTR วิจัยและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล 112,000,000 11,200,000 10 11,199,997 99.99
13. บจ. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช MMR วิจัยและพัฒนา 300,000,000 30,000,000 10 29,999,997 99.99
14. บจ. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช EBR วิจัยและพัฒนา 20,000,000 2,000,000 10 1,999,997 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488 - 92,0 2002 3667 - 9
โทรสาร : 0 2248 2493
15. บจก. ไมน์ โมบิลิตีคอร์ปอเรชั่น MMC ประกอบ ผลิต และจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า 550,000,000 55,000,000 10 54,999,997 99.99
16. บจก.อี สมาร์ททรานสปอร์ต EST ให้บริการเรือโดยสาร และการท่องเที่ยว 1,000,000 100,000 10 99,997 99.99
17. บจก.อีวีนาว EV Now ผลิต และจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าและบริการขนส่งสาธารณะ 50,000,000 5,000,000 10 3,749,497 74.99
18. บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท SWM ให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ 10,000,000 1,000,000 10 999,997 99.99 อาคารเลขที่ 518 ชั้น 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310โทร : 0 2087 6300,
0 2087 6311
19. บจก. พลังงานมหานคร EMN ติดตั้งและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 200,000,000 20,000,000 10 ถือโดย EA : 9,999,997
ถือโดย EBI : 422,222
ถือทางตรง:50.00
ถือโดยบริษัทย่อย :2.11
20.Amita Technologies Inc AmitaTaiwan พัฒนา ผลิต และจำหน่าย
แบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม
ไอออนพอลีเมอร์
(Lithium-Ion Polymer)
2,000,000,000 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน 147,249,406 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน 10 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน ถือโดยEA : 96,609,821
EA BVI 1 : 8,929,000
EA BVI 2 : 4,465,000
ถือทางตรง:65.61
ถือโดยบริษัทย่อย :9.10
No.6, Chazhuan Rd.,
Gueishan, Taoyuan
County 33349, Taiwan
Tel : +886-3-2631212 #133
Fax : +886-3-3-3200638
www.amitatech.com
21.EA CON DAO (SG) PTE. LTD. EAConDao ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ 1 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ 9,500 95.00 No. 8 MARINA
BOULEVARD
#05-02 MARINA BAY
FINANCIAL CENTRE
22.EA BVI Holding Limited BVIHolding ลงทุนด้านพัฒนา ออกแบบและประกอบ EV PowertrainSystems 500,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 50,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 50,000 100 SINGAPORE (018981)
Tortola, Pier Park,
Building 1 Second
Floor, Wickhams Cay I,
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
บริษัทย่อย (ทางอ้อม)
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน(บาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว(หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(บาท) จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
23.บจก. อีเอ โซล่า ลำปาง ESL ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย 2,125,000,000 212,500,000 10 ถือโดย ERH : 212,499,997 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488-92,
0 2002 3667-9
โทรสาร : 0 2248 2493
24. บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก ESP ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2,125,000,000 212,500,000 10 ถือโดย ERH = 212,499,997 99.99
25. บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1 EWKH 1 ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 98,470,000 9,847,000 10 ถือโดย ERH =9,846,997 99.99
26. บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 EWKH 2 123,065,000 12,306,500 10 ถือโดย ERH = 12,306,497 99.99
27. บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 EWKH 3 3,120,000,000 312,000,000 10 ถือโดย ERH = 311,999,997 99.99
28. บจ. นายางกลัก พัฒนา NYKD 939,000,000 93,900,000 10 ถือโดย WNYK = 93,899,997 99.99
29. บจ. นายางกลัก พลังลม NWP 939,000,000 93,900,000 10 ถือโดย WNYK = 93,899,997 99.99
30. บจ. เบญจรัตน์ พัฒนา BJRD 876,000,000 87,600,000 10 ถือโดย WPGS = 87,599,997 99.99
31. บจ.โป่งนก พัฒนา PND 1,002,000,000 100,200,000 10 ถือโดย WPGS = 100,199,997 99.99
32. บจ. บ้านชวน พัฒนา BCD 1,699,000,000 166,900,000 10 ถือโดย WTSP = 166,899,997 99.99
33. บจก. อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย) Amita-TH ผลิต และจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน, ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง 2,400,000,000 240,000,000 10 ถือโดย Amita -SG :239,999,997 99.99
34.บจก. อีเอ สเตชั่น EAStation ดำเนินธุรกิจ Hub Stationและโลจิสติก) 500,000 50,000 10 ถือโดย EMN : 49,970 99.94
35 บจก. สุรชัย (1997) โซล่าร SUSO ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย 179,500,000 179,500 1,000 ถือโดย SU97 : 179,498 99.99
36.บจ. เปย์ป๊อป POP ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) 100,000 10,000 10 ถือโดย EMN = 9,997 99.99 อาคารเลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
โทร : 0 2087 6311
37.AMITA NEW TECHNOLOGY PTE. LTD. Amita-SG เป็นบริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง 43,507,834เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 43,507,834 1เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ถือโดย Amita-Taiwan :43,507,83 100 No.1 Robinson Road #17-00 AIA Tower
38.Sun Field Investments Co., Ltd Sun Field 10,000,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 10,000,000 1เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ถถือโดย Amita-Taiwan :10,000,000 100 Singapore (048542)Equity Trust Chambers,P.O. Box 3269, Apia,Samoa
39.EA BVI 1 Limited BVI 1 ดำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน 30,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 3,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 10 ถือโดย BVI Holding : 3,000 99.99 Tortola, Pier Park,
40.EA BVI 2 Limited BVI 2 30,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 3,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 10 ถือโดย BVI Holding : 3,000 99.99 Building 1 Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola British Virgin Islands
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว(หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
41. Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd. Wan Meng จำหน่ายอุปกรณ์ และ เครื่องจักรเกี่ยวกับงานไฟฟ้า 100,000,000 TWD 3,596,000 10 TWD ถือโดย Amita-Taiwan :1,296,000 36.04 58-1, Alley 289, Lane 68,Ming Fu Rd. Sec. 3,Yangmay, Taoyuan,Taiwan
42. Zept Inc. Zept ดำเนินธุรกิจพัฒนา ออกแบบและประกอบ EV PowertrainSystems 22,083,333 TWD 22,083,333 1 TWD ถือโดย BVI Holding :10,000,000 45.28 Room. A306, No.18,Siyuan St., Taipei,Taiwan, 100
43.Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. Atess Power จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า 3,600,000 USD 600,000 1 USD ถือโดย EA: 264,000 44.00 Room 203, 2nd Floor, Building 5,
Jiayu Industry Park, No. 28,
Guangming, Xibianling, Shangwu
Village, Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen, China