โครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัท
ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทย่อย (ทางตรง)
ชื่อบริษัทย่อย (ตัวย่อ) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน(บาท) จำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้ว(หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
(บาท)
จำนวนหุ้นที่ EA ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) ที่ตั้งสำนักงาน
1. บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น EBI ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 400,100,000 40,010,000 10 40,009,997 99.99 89 อาคารเอไอเอ
แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0 2248 2488-92,
0 2002 3667-9
โทรสาร : 0 2248 2493
2. บจก. อีเอ โซล่า ESLO ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 550,000,000 สามัญ 4,480,000 หุ้นบุริมสิทธิ 1,020,000 หุ้นสามัญ 100 หุ้นบุริมสิทธิ 100 ถือโดย EA : 2,694,999 SUSO : 2,805,000 (เป็นหุ้นสามัญ : 1,785,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : 1,020,000 หุ้น) ถือทางตรง : 49.00 ถือโดยบริษัทย่อย : 51.00
3. บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ ESN 5,590,000,000 559,000,000 10 558,999,998 99.99
4. บจ. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม TWF ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 2,000,000 20,000 100 19,998 99.99
5. บจ. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นเมเนจเมนท์ ESM ให้คำปรึกษาในโครงการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและรับจ้างสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 110,000,000 1,100,000 100 1,099,995 99.99
6. บจ. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง ERH ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม 7,429,200,000 742,920,000 10 742,919,997 99.99
7. บจ. สุรชัย (1997) SR (1997) ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 190,500,000 190,500 1,000 190,300 99.99
8. บจ. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม WNYK ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,879,500,000 187,950,000 10 187,949,997 99.99
9. บจ. ลม ก้าวหน้า WPGS 1,879,500,000 187,950,000 10 187,949,997 99.99
10. บจ.ลม ทศภูมิ WTSP 1,670,000,000 167,000,000 10 166,999,997 99.99
11. บจ. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น EMMA วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า 100,000 1,000 100 500 50
12. บจ. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช GTR วิจัยและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล 112,000,000 11,200,000 10 11,199,997 99.99
13. บจ. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช MMR วิจัยและพัฒนา 300,000,000 30,000,000 10 29,999,997 99.99
14. บจ. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช EBR วิจัยและพัฒนา 20,000,000 2,000,000 10 1,999,997 99.99 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
โทร : 0 2248 2488-92,
0 2002 3667-9
โทรสาร : 0 2248 2493
15. บจก. ไมน์ โมบิลิตีคอร์ปอเรชั่น MMC ประกอบ ผลิต และจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า 550,000,000 55,000,000 10 54,999,997 99.99
16. บจก.อี สมาร์ททรานสปอร์ต EST ให้บริการเรือโดยสาร และการท่องเที่ยว 1,000,000 100,000 10 99,997 99.99
17. บจก.อีวีนาว EV Now ผลิต และจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าและบริการขนส่งสาธารณะ 50,000,000 5,000,000 10 3,749,497 74.99
18. บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท SWM ให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ 10,000,000 1,000,000 10 999,997 99.99 อาคารเลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2087 6300,
0 2087 6311
19. บจก. พลังงานมหานคร EMN ติดตั้งและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 200,000,000 20,000,000 10 ถือโดย EA : 9,999,997
ถือโดย EBI : 422,222
ถือทางตรง : 50.0
ถือโดยบริษัทย่อย :2.11
20. Amita Technologies Inc AmitaTaiwan พัฒนา ผลิต และจำหน่าย แบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม ไอออนพอลีเมอร์ (Lithium-Ion Polymer) 2,000,000,000
เหรียญ
ดอลล่าร์ไต้หวัน
147,249,406
เหรียญ
ดอลล่าร์ไต้หวัน
10
เหรียญ
ดอลล่าร์ไต้หวัน
ถือโดยEA : 96,609,821
EA BVI 1 : 8,929,000
EA BVI 2 : 4,465,000
ถือทางตรง : 65.61 ถือโดยบริษัทย่อย : 9.10 No.6, Chazhuan Rd.,
Gueishan, Taoyuan
County 33349, Taiwan
Tel : +886-3-2631212 #133
Fax : +886-3-3-3200638
www.amitatech.com
21. EA CON DAO (SG) PTE. LTD. EAConDao ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน 10,000
เหรียญ
ดอลล่าร์สิงคโปร์
10,000
เหรียญ
ดอลล่าร์สิงคโปร์
1 เหรียญ
ดอลล่าร์สิงคโปร์
9,500 9,500 No. 8 MARINA
BOULEVARD
#05-02 MARINA BAY
FINANCIAL CENTRE
22. EA BVI Holding Limited BVIHolding ลงทุนด้านพัฒนา ออกแบบและประกอบ EV PowertrainSystems 500,000
เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ
50,000
เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ
10
เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ
50,000 100 SINGAPORE (018981) Tortola, Pier Park,
Building 1 Second
Floor, Wickhams Cay I,
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

Daisy on the Ohoopee